Key English Slovak State
History Address Adresa
SettingsInfo Remote node Vzdialený uzol
SettingsInfo Local node Lokálny uzol
SettingsLayout Port Port
TxConfirmationDialog Fee Poplatok