Key English Slovak
WizardRestoreWallet1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Dátum vytvorenia peňaženky v tvare `YYYY-MM-DD` alebo obnoviť výšku bloku
WizardRestoreWallet1 Restore height Obnoviť výšku
WizardRestoreWallet1 Back to menu Návrat do menu
WizardRestoreWallet1 Restore from QR Code
WizardRestoreWallet1 Seed offset passphrase (optional)
WizardRestoreWallet1 Passphrase
WizardRestoreWallet1 Enter your 25 word mnemonic seed
WizardRestoreWallet1 Leave blank to create a view-only wallet
WizardRestoreWallet3 Daemon settings Nastavenie démona
WizardRestoreWallet3 To be able to communicate with the Monero network your wallet needs to be connected to a Monero node. For best privacy it's recommended to run your own node.

If you don't have the option to run your own node, there's an option to connect to a remote node.
Aby ste mohli komunikovať so sieťou Monero, vaša peňaženka musí byť pripojená k uzlu Monero. Najlepšie súkromie dosiahnete použitím vlastného uzla.

Ak nemáte možnosť spustiť vlastný uzol, existuje možnosť pripojenia k vzdialenému uzlu.
WizardRestoreWallet4 You're all set up! Všetko je nastavené!
WizardRestoreWallet4 New wallet details: Detaily novej peňaženky:
WizardSummary Wallet name Názov peňaženky
WizardSummary Wallet path Cesta k peňaženke
WizardSummary Language Jazyk
WizardSummary Restore height Obnoviť výšku
WizardSummary Daemon address Adresa daemonu
WizardSummary Bootstrap address Bootstrap adresa
WizardSummary Network Type Typ siete
WizardWalletInput Wallet name Názov peňaženky