Key English Slovak
WizardHome Connect your hardware wallet to create a new Monero wallet. Pre vytvorenie Monero peňaženky, pripojte vašu hw zariadenie (peňaženku).
WizardHome Open a wallet from file Otvoriť peňaženku zo súboru
WizardHome Import an existing .keys wallet file from your computer. Import kľúčov z už existujúcej peňaženky.
WizardHome Restore wallet from keys or mnemonic seed Obnoviť peňaženku z kľúčov alebo mnemotechnického seed-u
WizardHome Enter your private keys or 25-word mnemonic seed to restore your wallet. Zadajte Vaše súkromné kľúče alebo 25 mnemotechnických slov pre obnovu peňaženky.
WizardHome Change wallet mode Zmeniť režim peňaženky
WizardHome Advanced options Pokročilé nastavenia
WizardHome Number of KDF rounds: Počet KDF opakovaní:
WizardHome Welcome to Monero Vitajte v Monero
WizardHome Network Sieť
WizardHome stagenet stagenet
WizardHome testnet testnet
WizardLanguage Continue Pokračovať
WizardModeBootstrap About the bootstrap mode O počiatočnom režime
WizardModeBootstrap This mode will use a remote node whilst also syncing the blockchain. This is different from the first menu option (Simple mode), since it will only use the remote node until the blockchain is fully synced locally. It is a reasonable tradeoff for most people who care about privacy but also want the convenience of an automatic fallback option. V tomto režime sa použije vzdialený uzol, pričom sa zároveň synchronizuje blockchain. To sa líši od prvej voľby v menu (Jednoduchý režim), pretože používa vzdialený uzol, len kým sa blockchain úplne nezosynchronizuje. Je to rozumný kompromis pre väčšinu ľudí, ktorí sa starajú o svoju bezpečnosť, alebo chcú mať aj možnosť záložnej voľby.
WizardModeBootstrap Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Uvedomte si tieto obmedzenia. <b> Používatelia, ktorí uprednostňujú bezpečnosť a decentralizáciu, musia namiesto toho používať vlastný uzol </ b>.
WizardModeBootstrap I understand the privacy implications of using a third-party server. Rozumiem dôsledkom používania servera tretej strany v oblasti ochrany osobných údajov.
WizardModeBootstrap Temporary use of remote nodes is useful in order to use Monero immediately (hence the name bootstrap), however be aware that when using remote nodes (including with the bootstrap setting), nodes could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make. Dočasné použitie vzdialeného uzla je užitočné v prípade okamžitého používania Monera (preto sa to nazýva počiatočný mód), avšak berte na vedomie, že pri použití vzdialených uzlov (vrátane nastavenie počiatočný mód), uzly môžu sledovať vašu IP adresu, sledovať vašu "výšku obnovy" a spojené dáta bloku a môžu vám posielať nepresné informácie za účelom zistenia informácií ohľadom transakcií, ktoré vykonávate.
WizardModeRemoteNodeWarning About the simple mode O jednoduchom režime
WizardModeRemoteNodeWarning This mode is ideal for managing small amounts of Monero. You have access to basic features for making and managing transactions. It will automatically connect to the Monero network so you can start using Monero immediately. Tento režim je ideálny na posielanie malých čiastok. Máte prístup k základným funkciám pri vytváraní a správe transakcií. Automaticky sa pripojite k Monero sieti, takže môžete ihneď používať Monero.