The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Slovak
WizardOpenWallet1 Browse filesystem Prezeranie disku
WizardOpenWallet1 Back to menu Návrat do menu
WizardOpenWallet1 Mainnet wallet Mainnet peňaženka
WizardOpenWallet1 Testnet wallet Testnet peňaženka
WizardOpenWallet1 Stagenet wallet Stagenet peňaženka
WizardRestoreWallet1 Restore wallet Obnoviť peňaženku
WizardRestoreWallet1 Restore wallet from keys or mnemonic seed. Obnova peňaženky z kľúčov alebo mnemotechnických slov.
WizardRestoreWallet1 Restore from seed Obnoviť zo seed-u
WizardRestoreWallet1 Restore from keys Obnoviť z kľúčov
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Adresa konta (verejná)
WizardRestoreWallet1 View key (private) Kľúč na zobrazenie (súkromný)
WizardRestoreWallet1 Spend key (private) Kľúč na platenie (súkromný)
WizardRestoreWallet1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Dátum vytvorenia peňaženky v tvare `YYYY-MM-DD` alebo obnoviť výšku bloku
WizardRestoreWallet1 Restore height Obnoviť výšku
WizardRestoreWallet1 Back to menu Návrat do menu
WizardRestoreWallet1 Restore from QR Code Obnoviť z QR kódu
WizardRestoreWallet1 Seed offset passphrase (optional)
WizardRestoreWallet1 Passphrase Heslo
WizardRestoreWallet1 Enter your 25 word mnemonic seed Zadajte Váš 25 slovný mnemotechnický seed
WizardRestoreWallet1 Leave blank to create a view-only wallet Nechajte prázdne na vytvorenie pozorovacej peňaženky.