The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Slovak
NetworkStatusItem Wrong version Nesprávna verzia
History Yes
main Yes
Mining Your daemon must be synchronized before you can start mining Daemon musí byť zosynchronizovaný pred tým ako začneš ťažiť
WizardCreateWallet4 You're all set up! Koniec nastavenia!
WizardRestoreWallet4 You're all set up! Všetko je nastavené!
SharedRingDB You should only have to load a file when you want to refresh the list. Manual adding/removing is possible if needed. Ak chcete aktualizovať zoznam, stačí ho nahrať. Manuálne pridanie/odstránenie je možné v prípade potreby.