Key English Vietnamese
Account Set the label of the selected account: Đặt lại tên cho tài khoản:
Account Balance All Chi tiết tài khoản:
Account Total balance: Tổng số dư:
Account Copied to clipboard Lưu vào clipboard
Account Total unlocked balance: Tổng số dư có thể sử dụng:
Account Accounts Tài khoản
Account Address copied to clipboard Địa chỉ của tài khoản đã được lưu vào clipboard
Account Create new account Tạo tài khoản mới
Account Set the label of the new account: Đặt tên cho tài khoản mới:
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
AddressBook Save your most used addresses here Lưu lại những địa chỉ bạn thường sử dụng tại đây
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Giảm thiểu các lỗi khi nhập địa chỉ, giúp cho việc gửi và nhận Monero trở nên dễ dàng hơn.
AddressBook Add an address Thêm địa chỉ
AddressBook Address book Danh sách địa chỉ
AddressBook Address copied to clipboard Địa chỉ đã được lưu vào clipboard
AddressBook Add address Thêm địa chỉ
AddressBook Resolve Xử lý
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Không tìm thấy địa chỉ OpenAlias phù hợp
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Đã tìm thấy địa chỉ phù hợp, nhưng chữ ký DNSSEC chưa được xác thực, vì vậy địa chỉ này có thể bị giả mạo