Key English Vietnamese
AddressBook Resolve Xử lý
Transfer Resolve Xử lý
Keys Export wallet Xuất ví
History Export all history Xuất lịch sử
AddressBook Delete Xóa
ContextMenu Delete Xóa
AddressBook See transactions Xem giao dịch
Receive See transactions Xem giao dịch
History Confirmations Xác nhận
MerchantTrackingList confirmation xác nhận
DevicePassphraseDialog Please select where you want to enter passphrase.
It is recommended to enter passphrase on the hardware wallet for better security.
Vui lòng chọn nơi bạn muốn nhập cụm mật khẩu.
Bạn nên nhập cụm mật khẩu trên ví phần cứng để bảo mật tốt hơn.
Keys Spendable Wallet Ví Tiêu Dùng
Keys (Hardware Device Wallet - No secret spend key available) (Ví Phần Cứng - Không thể xem khóa chi tiêu bí mật)
History My wallet Ví của tôi
TxConfirmationDialog My wallet Ví của tôi
Keys (View Only Wallet - No mnemonic seed available) (Ví Chỉ Xem - Không thể xem mnemonic seed)
Keys (View Only Wallet - No secret spend key available) (Ví Chỉ Xem - Không thể xem khóa bí mật)
Keys View Only Wallet Ví Chỉ Xem
LeftPanel Wallet
Settings Wallet