Key English Vietnamese
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Tùy thuộc vào bạn có chấp nhận các giao dịch chưa hoặc đã được xác nhận. Có khả năng chúng sẽ được xác nhận nhanh, nhưng cũng có thể không, vì vậy bạn có thể sẽ muốn đợi thêm nhiều xác nhận hơn cho những giao dịch lớn.
History Date from Từ ngày
NetworkStatusItem Network status Trạng thái mạng
Mining Status Trạng thái
Merchant This page will automatically scan the blockchain and the tx pool for incoming transactions using the QR code. Trang này sẽ tự động quét blockchain và tx pool cho giao dịch đến bằng cách sử dụng mã QR.
Merchant The merchant page requires a larger window Trang buôn bán cần cửa sổ lớn hơn để mở
History Page Trang
Account Total unlocked balance: Tổng số dư có thể sử dụng:
Account Total balance: Tổng số dư:
Mining Mining is only available on local daemons. Tính năng đào chỉ sử dụng được trên daemon của bạn.
History Search by Transaction ID, Address, Description, Amount or Blockheight Tìm bằng ID giao dịch, Địa chỉ, Ghi chú, Số lượng hoặc Blockheight
History Blockheight Thứ tự khối
Settings Info Thông tin
AddressBook Add a name... Thêm tên...
AddressBook Add an address Thêm địa chỉ
AddressBook Add address Thêm địa chỉ
AddressBook Add Thêm
Merchant Change Thay đổi
SettingsInfo Change Thay đổi
SettingsNode Change Thay đổi