Key English Vietnamese
History Failed Thất bại
History Success Thành công
SettingsWallet Success Thành công
LeftPanel Testnet Testnet
Utils Testnet Testnet
WizardOpenWallet1 Testnet Testnet
History CSV file written to: %1 Tệp CSV được ghi: %1
Account Create new account Tạo tài khoản mới
History Set description: Tạo ghi chú:
Account Accounts Tài khoản
LeftPanel Account Tài khoản
Mining Use all threads Sử dụng toàn bộ lõi
History Tip: Use your favorite spreadsheet software to sort on blockheight. Sử dụng phần mềm bảng tính của bạn để sắp sếp blockheight.
LeftPanel Stagenet Stagenet
Utils Stagenet Stagenet
WizardOpenWallet1 Stagenet Stagenet
MerchantTrackingList confirmations số xác nhận
History Invalid page. Must be a number within the specified range. Số trang không hợp lệ. Phải là một số trong phạm vi được chỉ định.
Merchant Amount to receive Số tiền nhận (XMR)
History Unknown amount Số tiền không xác định