Key English Vietnamese
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Không tìm thấy địa chỉ OpenAlias phù hợp, nhưng chữ ký DNSSEC chưa được xác thực, vì vậy địa chỉ này có thể bị giả mạo
AddressBook Internal error Lỗi nội bộ
AddressBook No address found Không tìm thấy địa chỉ
AddressBook Add a name...
AddressBook Add Thêm
AddressBook Save Lưu
AddressBook Error Lỗi
AddressBook Invalid address Địa chỉ không phù hợp
AddressBook Can't create entry Không thể nhập
AddressBook Cancel Hủy
AddressBook Delete Xóa
AddressBook OpenAlias error Lỗi OpenAlias
AddressBook Address Địa chỉ
AddressBook Description Ghi chú
AddressBook Send to this address
AddressBook See transactions
AddressBook Copy address to clipboard
AddressBook Edit entry
AddressBook Grab QR code from screen
Advanced Mining Đang đào