Key English Vietnamese
NetworkStatusItem Remote node Remote node
SettingsNode Remote node Remote node
SettingsInfo Remote node Remote node
Merchant Leave this page Rời khỏi trang
NetworkStatusItem Wrong version Sai phiên bản
LineEdit Copy Sao chép
LineEditMulti Copy Sao chép
ContextMenu Copy Sao chép
History Sort by Sắp xếp
History Sort & filter Sắp xếp & lọc
Mining CPU threads Số lõi CPU
History Amount Số lượng
Transfer Amount Số lượng
Receive Amount Số lượng
TxKey Amount Số lượng
History Unknown amount Số tiền không xác định
Merchant Amount to receive Số tiền nhận (XMR)
History Invalid page. Must be a number within the specified range. Số trang không hợp lệ. Phải là một số trong phạm vi được chỉ định.
MerchantTrackingList confirmations số xác nhận
LeftPanel Stagenet Stagenet