Key English Vietnamese
Utils Stagenet Stagenet
WizardOpenWallet1 Stagenet Stagenet
History Tip: Use your favorite spreadsheet software to sort on blockheight. Sử dụng phần mềm bảng tính của bạn để sắp sếp blockheight.
Mining Use all threads Sử dụng toàn bộ lõi
LeftPanel Account Tài khoản
History Set description: Tạo ghi chú:
Account Create new account Tạo tài khoản mới
History CSV file written to: %1 Tệp CSV được ghi: %1
LeftPanel Testnet Testnet
Utils Testnet Testnet
WizardOpenWallet1 Testnet Testnet
History Success Thành công
SettingsWallet Success Thành công
Merchant Change Thay đổi
SettingsInfo Change Thay đổi
SettingsNode Change Thay đổi
AddressBook Add Thêm
AddressBook Add an address Thêm địa chỉ
AddressBook Add address Thêm địa chỉ
Settings Info Thông tin