Key English Vietnamese
AddressBook Add address Thêm địa chỉ
AddressBook Add a name... Thêm tên...
Settings Info Thông tin
History Blockheight Thứ tự khối
History Search by Transaction ID, Address, Description, Amount or Blockheight Tìm bằng ID giao dịch, Địa chỉ, Ghi chú, Số lượng hoặc Blockheight
Mining Mining is only available on local daemons. Tính năng đào chỉ sử dụng được trên daemon của bạn.
Account Total balance: Tổng số dư:
Account Total unlocked balance: Tổng số dư có thể sử dụng:
History Page Trang
Merchant The merchant page requires a larger window Trang buôn bán cần cửa sổ lớn hơn để mở
Merchant This page will automatically scan the blockchain and the tx pool for incoming transactions using the QR code. Trang này sẽ tự động quét blockchain và tx pool cho giao dịch đến bằng cách sử dụng mã QR.
Mining Status Trạng thái
NetworkStatusItem Network status Trạng thái mạng
History Date from Từ ngày
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Tùy thuộc vào bạn có chấp nhận các giao dịch chưa hoặc đã được xác nhận. Có khả năng chúng sẽ được xác nhận nhanh, nhưng cũng có thể không, vì vậy bạn có thể sẽ muốn đợi thêm nhiều xác nhận hơn cho những giao dịch lớn.
LeftPanel Wallet
Settings Wallet
Keys View Only Wallet Ví Chỉ Xem
Keys (View Only Wallet - No secret spend key available) (Ví Chỉ Xem - Không thể xem khóa bí mật)
Keys (View Only Wallet - No mnemonic seed available) (Ví Chỉ Xem - Không thể xem mnemonic seed)