Source Translation
anonymity set anonymitetsuppsättning
blockchain blockkedja
block height blockhöjd
block reward blockbelöning
block time blocktid
change växel
coinbase transaction coinbase-transaktion
confidential transaction konfidentiell transaktion
confirmation bekräftelse
cryptocurrency kryptovaluta
dust damm
emission utgivning
fork förgrening
fungibility fungibilitet
fungible fungibel
integrated address integrerad adress
ledger liggare
mine utvinna
miner utvinnare
mining utvinning
mnemonic seed mnemotekniskt frö
output utgång
payment ID betalnings-ID
proof-of-work bevis-på-arbete
public/private key öppen/privat nyckel
restore återställa
restore height återställningshöjd
ring signature ringsignatur
scalability skalbarhet
scalable skalbar
seed frö
solo mining Individuell utvinning
spend key spendernyckel
stealth address smygadress
subaddress underadress
tail emission svansutgivning
transaction transaktion
unlocked balance upplåst saldo
view key granskningsnyckel
wallet plånbok

No matching activity found.

Browse all glossary changes