English Norwegian Bokmål
a new kind of range proofs replacing RingCT in transactions to obfuscate the amounts sent en ny type rekkeviddebevis som tilslører det sendte beløpet ved å erstatte RingCT-er i transaksjoner
As bulletproofs were really new, and the initial implementation made by the group, while thoroughly done, needed a rewrite focused on our specific use-case, implementing bulletproof in Monero was not a simple thing.
I og med at bulletproofs var veldig nytt og den opprinnelige implementeringen som ble gjort av gruppen – til tross for at den ble gjort grundig – trengte en omskrivning som var fokusert på vårt spesifikke bruksområde, var det ingen enkel sak å implementere bulletproof i Monero.
Back in 2017, a [Standford applied crypto group](https://crypto.stanford.edu/bulletproofs/) wrote a [paper](https://eprint.iacr.org/2017/1066.pdf) presenting a new kind of range proofs, called bulletproofs.
I 2017 skrev en [krypto-gruppe på Stanford](https://crypto.stanford.edu/bulletproofs/) en [vitenskapelig artikkel](https://eprint.iacr.org/2017/1066.pdf) der de presenterte en ny type rekkeviddebevis, kalt bulletproofs.
Bulletproofs also have the advantage to allow to prove that multiple committed amounts are in the desired range at once. No need to prove each output to each destination in separate proofs; the whole transaction amounts could be proven in one bigger (but still very small) bulletproof. Bulletproofs har også fordelen ved at det kan bevise at flere dedikerte kontoer er i den ønskede rekkevidden på én gang. Det er ikke noe behov for å bevise hver utdata til hver destinasjon i separate bevis; hele transaksjonsbeløpet kan bevises i én større (men fremdeles veldig liten) bulletproof.
> Bulletproofs are short non-interactive zero-knowledge proofs that require no trusted setup.
> Bulletproofs er korte, ikke-interaktive null-kunnskap-bevis som ikke krever et pålitelig oppsett.
["bulletproofs", "bulletproof"]
Bulletproofs, unlike Borromean or Schnorr signatures, are very efficient as range proofs. Proving a big set of data only generates a small proof, and the size of this proofs grows logarithmically with the size of the data being proved.
I motsetning til Borromean- eller Schnorr-signaturer, er bulletproofs veldig effektive som rekkeviddebevis. Å bevise en stor datamengde genererer kun et lite bevis, og størrelsen på disse bevisene vokser logaritmisk med datastørrelsen som bevises.
It means that increasing the number of outputs in a transaction will, with bulletproofs only slightly increase the size of the proof.
Å øke antallet inndata i en transaksjon med bulletproofs, øker bare størrelsen på beviset litt.
More explanations on Monero's implementation of bulletproofs could be found on youtube fondajo channel in a [conversation with Sarang Noether](https://www.youtube.com/watch?v=6lEWqIMLzUU). Flere forklaringer på Moneros implementering av bulletproofs kan du finne på YouTube i en [samtale med Sarang Noether](https://www.youtube.com/watch?v=6lEWqIMLzUU).
OSTIF directed the group to several organizations with the skills required to perform the audit. While one of them asked to be kept unnamed and was therefore put away from the process that needed to be public, two others (QuarksLab & Kudelski Security) were choosen to conduct the audit.
OSTIF rettet gruppen til flere organisasjoner som innehadde ferdighetene til å gjennomføre revisjonen. Mens én av dem ba om å forbli anonym og ble holdt utenfor prosessen som måtte være offentlig, ble to andre (QuarksLab og Kudelski Security) valgt til å foreta revisjonen.
Our 3 auditors were funded by the community to ensure that the implementation did not contain any critical bugs or exploits. The final reports were released during the summer of 2018, with several useful corrections and fixes suggested, and the final bulletproof implementation has been added first to Monero Stagenet, and then to the main Monero network during the October 2018 network upgrade. Våre tre revisorer ble finansiert av samfunnet til å undersøke om implementeringen ikke inneholdt kritiske progamvarefeil, og ikke hadde utnyttelsesområder. De endelige rapportene ble utgitt sommeren 2018, med flere nyttige foreslåtte korrigeringer og reparasjoner, og den endelige bulletproof-implementeringen ble først lagt til Monero Stagenet og deretter til Moneros hovednettverk under nettverksoppdateringen i oktober 2018.
@RingCT was introduced to obfuscate transaction amounts. One goal of @RingCT was to prove the sum of inputs - outputs in the @transaction was equal to 0, and all outputs were positive numbers.
@RingCT-er ble introdusert for å tilsløre transaksjonsbeløpene. Ett mål med @RingCT-ene var å bevise at summen av inndataene fratrukket utdataene i @transaksjonen var lik 0, og at alle utdata var positive tall.
Since the bulletproofs deployment, the size of an average transaction has dropped by at least 80%, as well as the transaction fees. Siden utrullingen av bulletproofs, har størrelsen på en gjennomsnittlig transaksjon falt med minst 80 %, det samme gjelder transaksjonskostnadene.
The Basics Det grunnleggende
The code has been written and rewritten to follow the new version of bulletproofs which was still being developed, but once this Monero implementation was finalized, the resulting deployment should be taken with extreme care.
Koden har blitt skrevet og omskrevet for å følge den nye versjonen av bulletproofs som fremdeles var under utvikling, men med én gang denne Monero-implenteringen var ferdig, måtte den resulterende utrullingen bli tatt hånd om med stor varsomhet.
Therefore, the community started an auditing process. Researchers reached out to Benedikt Bünz, lead author of the Bulletproofs paper, and to [OSTIF](https://ostif.org/) an organization which helps open source technologies to improve and secure themselves.
Samfunnet startet derfor en revisjonsprosess. Forskere tok kontakt med Benedikt Bünz, hovedforfatteren av Bulletproofs-artikkelen, og [OSTIF](https://ostif.org/) – en organisasjon som hjelper teknologier som bruker åpen kildekode med å forbedre og sikre seg.
Thorough audit process and implementation Gjennomgående revisjonsprosess og implementering
To accomplish this, two kind of ring signatures were constructed: One ring signature for the whole transaction (to prove the sum is 0), and a set of ring signatures for the subsets of transaction bits (to prove the outputs are positive numbers), then combined together using originally Schnorr signatures (and later replaced by Borromean ring signature).
For å oppnå dette ble to typer ringsignaturer opprettet: Én ringsignatur for hele transaksjonen (for å bevise at summen er 0), og et sett med ringsignaturer for undergruppene av transaksjonsdelene (for å bevise at utdataene er positive tall), og deretter kombinere dem ved å bruke Schnorr-signaturer (som senere ble byttet ut med Borromean-ringsignaturer).
Where it comes to bulletproofs Når det kommer til bulletproofs
While it was doing the job, a big drawback was the huge size of such a ringCT transaction. Mens den utførte jobben, viste det seg at den omfattende størrelsen på ringCT-transaksjonene var en stor ulempe.