English Polish
a 13 or 25 word phrase used to backup a Monero account, available in a number of languages Ciąg 13 lub 25 słów używany do tworzenia kopii zapasowej konta Monero, dostępny w wielu językach
["mnemonic-seed", "mnemonic"] ["mnemonic-seed", "mnemonic", "kod-mnemoniczny", "kodzie-mnemonicznym", "kodu-mnemonicznego"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Podstawy
A 13 or 25 word phrase used to backup a Monero account, available in a number of languages. This 25-word phrase (13 words in the case of MyMonero) has all the information needed to view and spend funds from a Monero @account. Ciąg 13 lub 25 słów używany do tworzenia kopii zapasowej konta Monero, dostępny w wielu językach. Ten 25-słowny ciąg (13-słowny w przypadku MyMonero) zawiera wszystkie informacje potrzebne do wglądu i wydawania funduszy z @konta Monero.
In-depth Information Szczegółowe informacje
In the official wallet, the mnemonic seed comprises 25 words with the last word being used as a checksum. Those words correspond to a 256-bit integer, which is the account's *private* @spend-key. The *private* @view-key is derived by hashing the private spend key with Keccak-256, producing a second 256-bit integer. The corresponding *public* keys are then derived from the private keys. W oficjalnym portfelu kod mnemoniczny porównuje 25 słów z ostatnim słowem użytym jako suma kontrolna. Słowa te odpowiadają 256-bitowej liczbie całkowitej, będącej *prywatnym* @kluczem-wydawania konta. *Prywatny* @klucz-widoczności bierze się z haszowania prywatnego klucza wydawania za pomocą Keccak-256, tworząc drugą 256-bitową liczbę całkowitą. Odpowiednie klucze *publiczne* powstają następnie z kluczy prywatnych.
By storing the 25 word mnemonic key in a secure location, you have a backup of your private keys and hence all of your Moneroj. Sharing this 25 word key is the equivalent of allowing another person complete access to your funds. Przechowując 25-słowny klucz mnemoniczny w bezpiecznym miejscu, chronisz kopię zapasową swoich kluczy prywatnych, a więc także i wszystkich twoich Monero. Dzieląc się z kimkolwiek swoim kluczem mnemonicznym, pozwalasz na pełny dostęp do twoich środków.
It's not a good idea to store more than you want to lose in a "hot wallet" aka a wallet which is currently or has ever been connected to the internet or loaded onto any device that has or may in the future be connected to the internet or any untrusted source! Zalecane jest nieprzechowywanie więcej, niż jesteś gotowy stracić, w "gorącym portfelu", to znaczy w portfelu podłączonym do internetu lub załadowanym na jakimkolwiek urządzeniu, które kiedyś było lub może być w przyszłości podłączone do internetu lub innego niezaufanego źródła.
By creating a cold, or @paper-wallet you can safely store Moneroj. Możesz bezpiecznie przechowywać swoje Monero w "zimnym" lub @papierowym-portfelu.