English Norwegian Bokmål
![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"} ![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"}
In `Port` you should fill the port of the remote node. If a remote node is listed as `node.moneroworld.com:18089`, the address is `node.moneroworld.com` and the port is `18089`. The default port is `18081`, but it can vary depending on the node you are connecting to. Under `Port` bør du fylle inn porten til den eksterne noden. Hvis en ekstern node er oppført som `node.moneroworld.com:18089`, er adressen `node.moneroworld.com` og porten er `18089`. Standardporten er `18081`, men den kan variere avhengig av noden du er koblet til.
In `Address` you should fill the address of the remote node that you want to connect to. This address might look like `node.moneroworld.com` or it could look like any IP address. Under `Adresse` bør du fylle inn adressen til den eksterne noden som du vil koble til. Denne adressen ser kanskje ut som `node.moneroworld.com` eller så ser den ut som en hvilken som helst IP-adresse.
## Check if your wallet is in advanced mode ## Sjekk om lommeboken din er i avansert modus
On this page select `Remote Node`. På denne siden velger du `Ekstern node`.
When opening your wallet, a pop up will appear with the option `Use custom settings`. Click on it, and you will be sent to `Settings` > `Node` page. Når du åpner lommeboken din, dukker en popup opp med alternativet `Bruk tilpassede innstillinger`. Trykk på den, så blir du videresendt til siden `Innstilliger` > `Node`.
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
If your wallet is not in Advanced mode, you will have to change it to Advanced mode (see next step). Hvis lommeboken din ikke er i avansert modus, må du endre den til avansert modus (se neste steg).
If your wallet is open, you need to close it first. Go to `Settings` > `Wallet` > `Close this wallet` Hvis lommeboken din er åpen, må du først lukke den. Gå til `Innstillinger` > `Lommebok` > `Lukk denne lommeboken`
If your wallet is already in Advanced mode, you can skip the next step. Hvis lommeboken din allerede er i avansert modus, kan du hoppe over neste steg.
If you don't see this pop up, go to `Settings` > `Node` page. Hvis du ikke ser denne popupen, kan du gå til siden `Innstillinger` > `Node`.
If your remote node requires authentication, you can enter a username in `Daemon username` and a password in `Daemon password`. Hvis din eksterne node krever autentisering, kan du legge inn et brukernavn i `Daemon-brukernavn` og et passord i `Daemon-passord`.
The main menu (`Welcome to Monero` screen) will open. At the bottom left, click on `Change wallet mode` button, and on the next page select `Advanced mode`. Next, open your wallet file again. Hovedmenyen (`Velkommen til Monero`-skjermen) vil åpnes. Nederst til venstre kan du trykke på `Endre lommebokmodus`-knappen, og på neste side velge `Avansert modus`. Etter det åpner du lommebokfilen din igjen.
First, you will need to find a public remote node to connect to. The website [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) has some great resources for finding nodes. One of the easiest methods would be to use a public remote node run by moneroworld, but they have a tool for finding random nodes too. Først må du finne en offentlig, ekstern node å koble til. Nettsiden [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) har noen flotte ressurser for å finne noder. Én av de letteste metodene er å bruke offentlige noder som kjøres av moneroworld, men de har også et verktøy for å finne tilfeldige noder.
To check if your wallet is in advanced mode, go to `Settings` > `Info` and see `Wallet mode`. For å sjekke om lommeboken din er i avansert modus, kan du gå til `Innstillinger` > `Informasjon` og se `Lommebokmodus`.
To use a custom remote node, your wallet must be in advanced mode. Simple mode and Simple mode (bootstrap) don't support this feature. For å bruke en tilpasset ekstern node, må lommeboken din være i avansert modus. Enkel modus og Enkel modus (oppstartmodus) støtter ikke denne funksjonen.
## Change your wallet to advanced mode ## Endre lommeboken din til avansert modus
![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"} ![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"}
![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"} ![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"}
![Change Wallet Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/change_wallet_mode.png){:width="600px"} ![Change Wallet Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/change_wallet_mode.png){:width="600px"}