English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Restoring a wallet from private keys is pretty simple. If you have the necessary information, with this guide you can completely restore your wallet. Note: you do NOT have to have your password to restore from keys. Å gjenopprette en lommebok fra pivate nøkler er ganske enkelt. Hvis du har den nødvendige informasjonen, kan du med denne guiden gjenopprette lommeboken din fullstendig. Merk: du trenger IKKE passordet ditt for å gjenopprette fra nøkler.
You need to have 3 pieces of data from your wallet, or your .keys file which holds this info and the password to decrypt it. The 3 wallet components that you need are: Du trenger tre stykker data fra lommeboken din eller din .keys-fil som bevarer denne informasjonen og passordet for å avkode det. De tre lommebokkomponentene du trenger er:
**Address** **Adresse**
**Secret Spendkey** **Hemmelig forbruksnøkkel**
**Secret Viewkey** **Hemmelig visningsnøkkel**
#### CLI #### CLI
Then run the wallet command: Kjør deretter lommebokkommandoen:
`./monero-wallet-cli --generate-from-keys New_Wallet_Name.abc` `./monero-wallet-cli --generate-from-keys New_Wallet_Name.abc`
Next, you'll be asked for the Address, the spendkey, the viewkey, and finally the new password for the re-generated wallet. Etter det blir du spurt om adressen, forbruksnøkkelen, visningsnøkkelen og til slutt det nye passordet for den regenererte lommeboken.
Running this with the correct parameters will re-generate your wallet files for you and allow you to set a new password. Å kjøre denne kommandoen med de riktige parameterne vil generere lommebokfilene dine på nytt for deg og la deg sette et nytt passord.
If you run into any trouble, running `./monero-wallet-cli --help` will show you the options available to you at wallet startup. Once you're inside your wallet, running the `help` command will list the help for the commands available to you within the wallet. Hvis du møter på problemer, vil kommandoen `./monero-wallet-cli --help` vise deg dine tilgjengelige valge ved oppstart av lommeboken. Når du er inni lommeboken din, kan du kjøre `help`-kommandoen som vil gi deg en liste over de tilgjengelige hjelpekommandoene i lommeboken din.
#### GUI #### GUI
Launch `monero-wallet-gui`. If this is the first time you launched it go to the next step, otherwise click `Cancel`: Start `monero-wallet-gui`. Hvis dette er første gang du har startet den, kan du gå til neste trinn. Ellers kan du trykke på `Avbryt`:
![cancel opening](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/cancel-opening.png) ![cancel opening](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/cancel-opening.png)
Select your appropriate language `English(US)`: Velg språket ditt (`Norsk`):
![choose language](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-language.png) ![choose language](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-language.png)
Click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`: Trykk på `Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø`:
![choose restore](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-restore.png) ![choose restore](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-restore.png)
Select `Restore from keys`, give your wallet a name & storage location, and complete the `Account address (public)`, `View key (private)` & `Spend key (private)`. Optionaly, specify a `Restore height (optional)` to avoid scanning of oldest blocks. Then click the `Right` arrow: Velg `Gjenopprett fra nøkler`, gi lommeboken din et navn og lagringssted, og fullfør `Kontoadresse (offentlig)`, `Visningsnøkkel (privat)` og `Forbruksnøkkel (privat)`. Alternativt kan du angi en `Gjenopprettingshøyde (valgfritt)` for å unngå skanning av de eldste blokkene. Deretter trykker du på `Høyre`-piltasten: