English Norwegian Bokmål
An airgap is a security measure to physically separate a computer or device from all other networks, such as the Internet. En luftvegg er et sikkerhetstiltak for å fysisk separere en PC eller enhet fra alle andre nettverk, som for eksempel internettet.
["airgap"] ["airgap", "luftvegg"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
"An air gap, air wall or air gapping is a network security measure employed on one or more computers to ensure that a secure computer network is physically isolated from unsecured networks, such as the public Internet or an unsecured local area network.[2] The name arises from the technique of creating a network that is physically separated (with a conceptual air gap) from all other networks. The air gap may not be completely literal, as networks employing the use of dedicated cryptographic devices that can tunnel packets over untrusted networks while avoiding packet rate or size variation can be considered air gapped, as there is no ability for computers on opposite sides of the gap to communicate." «En luftvegg, ‘air gap’ eller ‘air gapping’ er et sikkerhetstiltak som brukes på én eller flere PC-er for å sikre at et sikkert PC-nettverk er fysisk isolert fra usikrede nettverk, som for eksempel det offentlige internettet eller et usikret, lokalt nettverksområde.[2] Navnet har sitt opphav fra teknikken av å skape et nettverk som er fysisk adskilt (med en konseptuell luftvegg) fra alle andre nettverk. Luftveggen bør kanskje ikke tolkes bokstavelig, i og med at nettverk som tar i bruk dediserte, kryptografiske enheter kan tunnellere pakker over upålitelige nettverk mens de unngår pakkehastighet eller størrelsesvariasjon, kan betraktes som ‘air gapped’, i og med at det ikke er noen muligheter for PC-er på motsatte side av luftveggen å kommunisere med hverandre.»
Taken from https://en.wikipedia.org/wiki/Air_gap_(networking) Hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Air_gap_(networking)