English Polish
a distributed ledger of all transactions both past and present, without revealing who the funds came from or went to Przekazywany rejestr wszystkich transakcji minionych i obecnych, który nie ujawnia nadawcy i odbiorcy płatności
["blockchain", "blockchains"] ["blockchain", "blockchains", "łańcuch-bloków", "łańcuchu-bloków", "łańcuchowi-bloków", "łańcucha-bloków", "łańcuchem-bloków"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Podstawy
A @blockchain is a distributed database that continuously grows with a record of all of the transactions that have occurred with a given cryptocurrency. This database is often referred to as a ledger because the data contains a large list of transactions that have taken place. In Monero, these transactions are packaged together into 'blocks' every 2 minutes (on average), and all miners and nodes on the network have copies of these blocks. Łańcuch bloków jest powszechną bazą danych, która ciągle się powiększa, zapisując wszyskie transakcje dokonane w danej kryptowalucie. Ta baza danych często porównywana jest do księgi przychodów i rozchodów ze względu na obszerną listę dokonanych płatności. W przypadku Monero, transakcje te pakowane są średnio co dwie minuty w bloki, których kopie posiadają wszyscy górnicy i węzły w sieci.
Monero's @Blockchain Łańcuch bloków Monero
Unlike Bitcoin and other cryptocurrencies, transactions in the Monero @blockchain do not reveal where funds came from or went to, providing anonymity and making the currency completely @fungible. Additionally, the amounts of all transactions are hidden by @RingCT, a feature of Monero. For auditing or other transparency purposes a user can share a @view-key to prove they control certain amounts of Moneroj. W odróżnieniu od Bitcoina i innych kryptowalut, transakcje w łańcuchu bloków Monero nie ujawniają nadawcy i odbiorcy, oferując anonimowość i czyniąc walutę zupełnie @zamienną. Dodatkowo kwoty wszystkich płatności są ukryte przez @Poufne-Transakcje-Pierścieniowe, charakterystykę Monero. W celach audytowych lub transparencyjnych, użytkownik może ujawnić @klucz-widoczności, aby dowieść, że ma w posiadaniu pewną ilość Monero.