English Norwegian Bokmål
property of a currency whereby two units can be substituted in place of one another En egenskap som en kryptovaluta har der to enheter kan byttes med hverandre
["fungibility", "fungible"] ["fungibility", "fungible", "fungibilitet", "fungibelt"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
Property of a currency whereby two units can be substituted in place of one another. En egenskap som en kryptovaluta har der to enheter kan byttes med hverandre.
Fungibility means that two units of a currency can be mutually substituted and the substituted currency is equal to another unit of the same size. For example, two $10 bills can be exchanged and they are functionally identical to any other $10 bill in circulation (although $10 bills have unique ID numbers and are therefore not completely fungible). Gold is probably a closer example of true fungibility, where any 1 oz. of gold of the same grade is worth the same as another 1 oz. of gold. Monero is fungible due to the nature of the currency which provides no way to link transactions together nor trace the history of any particular XMR. 1 XMR is functionally identical to any other 1 XMR. Fungibilitet betyr at to enheter av en valuta kan byttes med hverandre, og at den innbyttede valutaen er lik en annen valuta av samme størrelse. To sedler verdt $ 10 kan for eksempel veksles, og de er funksjonelt identiske med en annen seddel verdt $ 10 som er i sirkulasjon (det skal nevnes at $ 10-sedler har unike ID-numre, og er derfor ikke fullstendig fungible). Gull er sannsynligvis et mer nærliggende eksempel av ekte fungibilitet, der et hvilken som helst gram med gull av samme størrelse er verdt det samme som ett gram med gull. Monero er fungibelt på grunn av kryptovalutaens natur, som ikke gir noen måte å lenke transaksjoner sammen, ei heller spore historikken av en spesifikk XMR. 1 XMR er funksjonelt identisk med en hvilken som helst annen 1 XMR.
Fungibility is an advantage Monero has over Bitcoin and almost every other cryptocurrency, due to the privacy inherent in the Monero @blockchain and the permanently traceable nature of the Bitcoin blockchain. With Bitcoin, any BTC can be tracked by anyone back to its creation @coinbase-transaction. Therefore, if a coin has been used for an illegal purpose in the past, this history will be contained in the @blockchain in perpetuity. This lack of fungibility means that certain businesses will be obligated to avoid accepting BTC that have been previously used for purposes which are illegal, or simply run afoul of their Terms of Service. Currently some large Bitcoin companies are blocking, suspending, or closing accounts that have received Bitcoin used in online gambling or other purposes deemed unsavory by said companies.
Fungibilitet er en fordel som Monero har over Bitcoin og nesten alle andre kryptovalutaer grunnet det iboende personvernet i [email protected] og den vedvarende, sporbare naturen ved Bitcoin-blokkjeden. Med Bitcoin kan enhver BTC spores tilbake til alle helt til den første @coinbase-transaksjonen. Hvis en mynt tidligere har blitt brukt til et ulovlig formål, vil denne historikken derfor inneholdes i @blokkjeden for alltid. Denne mangelen på fungibilitet betyr at visse foretak vil være forpliktet til å unngå å godta BTC som tidligere har blitt brukt for ulovlige formål så de ikke bryter med tjenestevilkårene sine. Det er for tiden noen store Bitcoin-selskaper som blokkerer, suspenderer eller stenger kontoer som har mottatt Bitcoin som har blitt brukt i gambling på nett eller andre formål som er ansett som tvilsomme av disse selskapene.
Monero has been built specifically to address the problem of traceability and non-fungibility inherent in other cryptocurrencies. By having completely private transactions Monero is truly fungible and there can be no blacklisting of certain XMR, while at the same time providing all the benefits of a secure, decentralized, permanent blockchain. Monero har blitt bygget for å spesifikt ta stilling til sporbarhetsproblemet og ikke-fungibiliteten som er iboende i andre kryptovalutaer. Ved å ha fullstendig private transaksjoner, er Monero fullstendig fungibelt – (og således kan ingen XMR svartelistes), mens det samtidig gir alle fordelene av en sikker, desentralisert, permanent blokkjede.