English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
### Table of Content ### Innholdsfortegnelse
[Windows](#windows) [Windows](#windows)
[Mac OS X](#mac-os-x) [Mac OS X](#mac-os-x)
[Linux](#linux) [Linux](#linux)
[Final notes](#a-few-final-notes) [Sluttmerknader](#a-few-final-notes)
### Windows ### Windows
We first have to ensure that we're sufficiently prepared. This entails the following: Vi må først sørge for at vi er tilstrekkelig forberedt. Dette innebærer følgende:
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - Denne veiledningen antar at du allerede har initialisert Ledger-lommeboken din og således generert et mnemonisk frø på 24 ord.
- You need to run / use CLI v0.12.2.0, which can be found <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">here</a>. - Du må kjøre/bruke CLI v0.12.2.0, som du kan finne <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">her</a>.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.3 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene 3.1.1 og 3.2.3). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`
- Your Ledger needs to be plugged in and the Ledger Monero app should be running. - Ledgeren din må plugges inn, og Ledger Monero-appen må være i gang.
- Either your @daemon (`monerod.exe`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din @daemon (`monerod.exe`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nå som vi er ordentlig forberedt, la oss sette i gang!
- Go to the directory / folder monerod.exe and monero-wallet-cli.exe are located. - Gå til katalogen/mappen der monerod.exe og monero-wallet-cli.exe ligger.
- Open a new command prompt / powershell. This is done by first making sure your cursor isn't located on any of the files and subsequently doing SHIFT + right click. It will give you an option to "Open command window here". If you're using Windows 10 in latest version, it'll give you an option to "open the PowerShell window here". - Åpne en ny ledetekst/powershell. Dette gjøres ved å først sørge for at markøren din ikke befinner seg på noen av filene og deretter trykke inn SHIFT + høyreklikke. Dette vil gi det et valg om å «Åpne kommandovinduet her». Hvis du bruker den siste versjonen av Windows 10, vil det gi deg et valg om å «åpne PowerShell-vinduet her».
- Now type: - Nå kan du taste inn:
`monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8) `monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8)
`.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10) `.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10)
Note that is simply a placeholder for the actual wallet name. If you, for instance, want to name your wallet `MoneroWallet`, the command would be as follows: Merk at dette er en plassholder for det faktiske lommeboknavnet. Hvis du for eksempel vil kalle lommeboken din for `MoneroWallet`, er kommandoen som følger: