English Norwegian Bokmål
`monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8) `monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 7 + 8)
`.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10) `.\monero-wallet-cli.exe --generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` (Win 10)
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt your for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - CLI-en vil, etter at den ovennevnte kommandoen er utført, be deg om et passord. Sørg for å velge et sterkt passord og bekrefte det.
- The Ledger will ask whether you want to export the private view key or not. First and foremost, your funds cannot be compromised with merely the private view key. Exporting the private view key enables the client (on the computer - Monero v0.12.2.0) to scan blocks looking for transactions that belong to your wallet / address. If this option is not utilized, the device (Ledger) will scan blocks, which will be significantly slower. There is, however, one caveat. That is, if your system gets compromised, the adversary will potentially be able to compromise your private view key as well, which is detrimental to privacy. This is virtually impossible when the private view key is not exported. - Ledgeren vil be deg om hvorvidt du vil eksportere de private nøklene eller ikke. Midlene dine kan først og fremst ikke bli kompromittert med kun den private visningsnøkkelen. Å eksportere den private visningsnøkkelen gjør at klienten (Monero v0.12.2.0 på PC-en) kan skanne etter blokker og se etter transaksjoner som tilhører lommeboken/adressen din. Hvis dette valget ikke brukes, vil enheten (Ledgeren) skanne etter blokker, noe som går betraktelig saktere. Det er imidlertid én ting å passe seg for. Det er at dersom systemet ditt blir kompromittert, vil den uvedkommende muligens kunne kompromittere din private nøkkel i tillegg, som er ødeleggende for personvern. Dette er praktisk talt umulig når den private visningsnøkkelen ikke eksporteres.
- You may have to hit confirm twice before it proceeds. - Du må muligens trykke på «Confirm» (Bekreft) to ganger før du kan fortsette.
- Your Ledger Monero wallet will now be generated. Note that this may take up to 5-10 minutes. Furthermore, there will be no immediate feedback in the CLI nor on the Ledger. - Ledger Monero-lommeboken din vil nå genereres. Merk at dette kan ta opptil 5–10 minutter. Videre vil det ikke komme en umiddelbar tilbakemelding, verken på CLI-en eller Ledgeren.
- `monero-wallet-cli` will start refreshing. Wait until it has fully refreshed. - `monero-wallet-cli` vil oppdateres. Vent til den er ferdig med å oppdatere.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
### Mac OS X ### Mac OS X
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.2 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene --1 og --2). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`.
- Note that the instructions for system configuration (section 3.2.2) on Mac OS X are quite elaborate and can be perceived as slightly convoluted. Fortunately, tficharmers has created a guide [here](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) that you can use for assistance. - Merk at veiledningen for systemkonfigurasjoner (seksjon --2) på Mac OS X er ganske innviklede og kan virke noe kronglete. tficharmers har opprettet en guide [her](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) som du kan bruke som hjelp.
- Either your daemon (`monerod`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din daemon (`monerod`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
- Use Finder to browse to the directory / folder `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) is located. - Bruk Finder til å finne hvor katalogen/mappen `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) ligger.
- Go to your desktop. - Gå til skrivebordet ditt.
- Open a new terminal (if don't know how to open a terminal, see [here](https://apple.stackexchange.com/a/256263)). - Åpne en terminal (hvis du ikke vet hvordan man åpner terminalen, kan du se [her](https://apple.stackexchange.com/a/256263)).
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Dra `monero-wallet-cli` inn i terminalen. Det bør legge hele stien til terminalen. Ikke trykk på Enter.
`--generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `--generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200`
`--generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200` `--generate-from-device MoneroWallet --subaddress-lookahead 3:200`
Note that aforementioned text will be appended to the path of `monero-wallet-cli`. Thus, before you hit enter, your terminal should look like: Merk at den ovennevnte teksten vil føyes til stien til `monero-wallet-cli`. Før du trykker på Enter, bør terminalen din altså se slik ut:
`/full/path/to/monero-wallet-cli --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200` `/full/path/to/monero-wallet-cli --generate-from-device <new-wallet-name> --subaddress-lookahead 3:200`