English Norwegian Bokmål
- We'd strongly advise to test the full process first. That is, send a small amount to the wallet and subsequently restore it (using aforementioned guide) to verify that you can recover the wallet. Note that, upon recreating / restoring the wallet, you ought to append the `--restore-height` flag (with a block height before the height of your first transaction to the wallet) to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). More information about the restore height and how to approximate it can be found [here](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height). - Vi anbefaler på det sterkeste å først teste ut prosessen – med andre ord å først sende et lite beløp til lommeboken og deretter gjenopprette den (ved å bruke den ovennevnte veiledningen) for å bekrefte at du kan gjenopprette lommeboken. Merk at ved oppretting/gjenoppretting av lommeboken, bør du tilføye `--restore-height`-flagget (med blokkhøyden før høyden til den første transaksjonen til lommeboken din) til kommandoen i steg 3 (Windows), steg 5 (Mac OS X), eller steg 3 (Linux). Mer informasjon om gjenoppretting av høyde og hvordan å tilnærme det, kan du finne [her](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height).
- If you use a remote node, append the `--daemon-address host:port` flag to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). - Hvis du bruker en ekstern node, kan du tilføye `--daemon-address host:port`-flagget til kommandoen i steg 3 (Windows), steg 5 (Mac OS X), eller steg 3 (Linux).
- If desired, you can manually tweak the `--subaddress-lookahead` value. The first value is the number of accounts and the second value is the number of subaddresses per account. Thus, if you, for instance, want to pregenerate 5 accounts with 100 subaddresses each, use `--subaddress-lookahead 5:100`. Bear in mind that, the more subaddresses you pregenerate, the longer it takes for the Ledger to create your wallet. - Hvis ønskelig, kan du manuelt justere `--subaddress-lookahead`-verdien. Den første verdien er antallet kontoer, og den andre verdien er antall underadresser per konto. Hvis du for eksempel vil forhåndsgenerere fem kontoer med 100 underadresse hver, kan du bruke `--subaddress-lookahead 5:100`. Husk at jo flere underadresser du genererer, jo lengre tar det for Ledgeren å opprette lommeboken din.
You only have to use the `--generate-from-device` flag once (i.e. upon wallet creation). Thereafter, you'd basically use it similar to how you normally use the CLI. That is: Du trenger bare å bruke `--generate-from-device`-flagget én gang (altså når du oppretter lommeboken). Deretter bruker du den i bunn og grunn som du vanligvis bruker CLI-en. Det innebærer å:
Make sure your Ledger is plugged in and the Monero app is running. Sørge for at Ledgeren din er plugget i og at Monero-appen er i gang.
Open `monero-wallet-cli`. Åpne `monero-wallet-cli`.
Enter the wallet name of your Ledger Monero wallet. Legg inn lommeboknavnet til Ledger Monero-lommeboken din.
Enter the password to open the wallet. Legge inn passordet for å åpne lommeboken.
If the Ledger wallet files are not in the same directory as `monero-wallet-cli`, you ought to open `monero-wallet-cli` with the `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file` flag. Alternatively, you can copy the Ledger wallet files to the same directory as `monero-wallet-cli`.
Dersom lommebokfilene til Ledgeren ikke befinner seg i samme katalog som `monero-wallet-cli`, bør du åpne `monero-wallet-cli` med `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file`-flagget. Alternativt kan du kopiere Ledger-lommebokfilene til samme katalog som `monero-wallet-cli`.
- If you have any further questions or need assistance, please leave a comment to the original [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli) answer. - Hvis du har flere spørsmål eller trenger hjelp, kan du legge igjen en kommentar på det opprinnelige [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli)-svaret.