English Polish
If you are the third party (that is, someone wants to prove to you that they sent monero to an address), then you can check this way: Jeżeli to ty jesteś stroną trzecią (to znaczy ktoś chce ci udowodnić, że przelał Monero na dany adres), sprawdź w ten sposób:
If you pay a merchant, and the merchant claims to not have received the funds, you may need to prove to a third party you did send the funds - or even to the merchant, if it is a honest mistake. Monero is private, so you can't just point to your transaction in the blockchain, as you can't tell who sent it, and who received it. However, by supplying the per-transaction private key to a party, that party can tell whether that transaction sent monero to that particular address. Note that storing these per-transaction keys is disabled by default, and you will have to enable it before sending, if you think you may need it: Gdy dokonasz zapłaty, a odbiorca stwierdzi, że jej nie otrzymał, możesz udowodnić swoją płatność osobom trzecim lub samemu odbiorcy, jeśli po prostu popełnił on pomyłkę. Monero jest prywatne, a więc nie możesz po prostu wskazać na swoją transakcję w łańcuchu bloków, ponieważ nie da się rozróżnić, kto ją wysłał, a kto odebrał. Możesz jednak przekazać stronie prywatny klucz transakcji, aby strona rozpoznała, czy dokonana została płatność na dany adres. Zauważ, że zachowanie tych kluczy transakcji domyślnie jest wyłączone i musisz go włączyć przed dokonaniem płatności, jeśli uważasz, że będziesz ich potrzebował:
If you received a payment using a particular payment ID, you can look it up: Jeśli otrzymałeś płatność z użyciem określonego numeru identyfikacyjnego, wyszukaj go, wpisując:
If you want to mine, you can do so from the wallet: Możesz zacząć wydobywać bezpośrednio z portfela, wpisując:
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
More generally, you can review incoming and outgoing payments: Najczęściej możesz przeglądać swoje płatności przychodzące i wychodzące za pomocą funkcji:
Pass in the transaction ID you want the key for. Remember that a payment might have been split in more than one transaction, so you may need several keys. You can then send that key, or these keys, to whoever you want to provide proof of your transaction, along with the transaction id and the address you sent to. Note that this third party, if knowing your own address, will be able to see how much change was returned to you as well. Wskaż numer identyfikacyjny transakcji, dla której chcesz otrzymań klucz. Pamiętaj, że płatność może zostać podzielona na więcej niż jedną transakcję, więc możesz potrzebować kilku kluczy. Następnie możesz przesłać otrzymany klucz lub klucze do osoby, której chcesz udowodnić dokonanie płatności, razem z numerem identyfikacyjnym transakcji i adresem odbiorcy. Zauważ, że strona trzecia, znając twój adres, będzie w stanie zobaczyć także, ile zwrotu otrzymałeś.
Since the blockchain handling and the wallet are separate programs, many uses of `monero-wallet-cli` need to work with the @daemon. This includes looking for incoming transactions to your address. Once you are running both `monero-wallet-cli` and `monerod`, enter `balance`. Ponieważ zarządzanie łańcuchem bloków i portfelem odbywa się za pomocą różnych programów, wielokrotnie użycie `monero-wallet-cli` wymaga współpracy z daemonem. Obejmuje to również sprawdzanie płatności przychodzących na twój adres. Uruchamiając równocześnie `monero-wallet-cli` i `monerod`, wpisz `balance`.
This will start mining on the daemon usin two threads. Note that this is solo mining, and may take a while before you find a block. To stop mining: Wydobycie zacznie się za pomocą daemona i dwóch pasem. Zauważ, że jest to wydobycie samemu i może chwilę zająć znalezienie bloku. Aby zakończyć wydobycie, wpisz:
will only show incoming transfers after block 650000. You can also give a height range. pokaże jedynie przychodzące płatności następujące po bloku 650000. Możesz także sprecyzować zakres wysokości.
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Dodając wysokość łańcucha bloków, znajdziesz jedynie najnowsze transakcje. Możesz także wybrać tylko transakcje przychodzące lub tylko wychodzące. Na przykład:
You can give more than one payment ID too. Możesz podań więcej niż jeden numer identyfikacyjny.
You can retrieve the tx key from an earlier transaction: Możesz przywróciń klucz tx z wcześniejszej transakcji: