English Dutch
- Write down (on your phone, on paper, on another computer, wherever you want) your address and view key - Noteer je adres en je alleen-lezen sleutel (op je telefoon, op papier, op een andere computer, of waar je maar wilt).
- When prompted for a password, type in like 50 - 100 random characters. Don't worry that you don't know the password, just make it LONG - Typ 50 tot 100 willekeurige tekens wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd. Maak je geen zorgen, je hoeft het wachtwoord niet te onthouden, als het maar LANG is.
- When prompted for a name, give it any name, it doesn't really matter - Geef een naam uit wanneer daarom gevraagd wordt. Het maakt niet uit wat voor naam.
### Wallet Software: Simplewallet ### Portemonneesoftware Simplewallet
The account you've created was created in RAM, and the digital files are now inaccessible. If some adversary manages to somehow obtain the data, they will lack the long password to open it. If you need to receive payments, you have your public address, and you have the view key if needed. If you need access to it, you have your 25 word @mnemonic-seed, and you can now write out several copies of it, including an offsite copy (e.g. a bank deposit box). Je nieuwe account is in RAM gemaakt en de digitale bestanden zijn nu verdwenen. Zelfs een aanvaller die op een of andere manier deze gegevens zou krijgen, zou het lange wachtwoord missen om de portemonnee te openen. Voor het ontvangen van betalingen heb je je openbare adres, en je alleen-lezen sleutel om ze te bekijken. Voor toegang tot je portemonnee heb je je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden. Je kunt nu meerdere exemplaren hiervan opschrijven, waaronder een om elders te bewaren (bijvoorbeeld in een bankkluis).
- Take any computer you have lying around, even your normal workstation. You may find it easier to use an older computer that has no wifi or bluetooth if you're particularly paranoid - Gebruik een willekeurige computer, desnoods de computer waar je normaal op werkt. Als je extra voorzichtig bent, is het handig om een oudere computer te gebruiken zonder wifi of bluetooth.
- Switch off the computer, remove the battery if there is one, and leave it physically off for a few hours - Schakel de computer uit, haal de accu eruit als die erin zit, en laat de computer een paar uur zonder stroom uit staan.
#### Resource for Monero Binaries: [Monero Binaries]({{ site.baseurl_root }}/downloads/) ### Monero-binaries downloaden: [Binaire bestanden voor Monero]({{ site.baseurl }}/downloads/)
#### Resource for Creating Bootable Disks: [Linux](http://www.pendrivelinux.com/), [Windows](https://www.microsoft.com/en-us/download/windows-usb-dvd-download-tool)
### Tool voor het maken van opstartbare schijven: [Linux](http://www.pendrivelinux.com/), [Windows](https://www.microsoft.com/en-us/download/windows-usb-dvd-download-tool)
Related: [Offline Account Generator](http://moneroaddress.org/) Gerelateerd: [Offline account-generator](http://moneroaddress.org/)
## Operating Systems: Various versions of Linux and Windows 7, 8 ## Besturingssystemen: diverse Linux-versies en Windows 7/8
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
- Don't run the Monero @daemon. Instead, using the command line, use monero-wallet-cli to create a new Monero @account - Voer de Monero-daemon niet uit. Gebruik in plaats daarvan monero-wallet-cli in een opdrachtregelvenster om een nieuw [email protected] aan te maken.
- Disconnect the network and/or Internet cables from your computer, physically remove the wifi card or switch the wifi/bluetooth off on a laptop if possible - Maak de netwerk-/internetkabels los van de computer, haal de wifi-kaart eruit of schakel de wifi en bluetooth uit op een laptop, voor zover dat mogelijk is.
- **CRITICAL STEP**: Write down (on paper) your 25 word @mnemonic-seed **WARNING**: If you forget to write down this information your funds may be lost forever - **ONMISBARE STAP**: Schrijf je hersteltekst (@mnemonic-seed) van 25 woorden op (op papier). **LET OP**: Als je vergeet deze gegevens op te schrijven, kun je je geld voor altijd kwijtraken.
- Create a Linux or Windows bootable disk, and make sure you have the Monero binaries on the same disk or on a second disk (for Linux make sure you have also downloaded copies of the dependencies you will need, libboost1.55 and miniupnpc for instance) - Maak een opstartbare schijf voor Linux of Windows, en zet de Monero-binaries op dezelfde schijf of een tweede schrijf. (Maak voor Linux ook kopieën van de gedownloade afhankelijkheden die je nodig hebt, bijvoorbeeld libboost1.55 en miniupnpc.)
- Copy the Monero binaries to a RAM disk (/dev/shm in Linux, Windows bootable ISOs normally have a Z: drive or something) - Kopieer de Monero-binaries naar een RAM-schijf (/dev/shm in Linux, in Windows meestal een station Z: of zoiets op een opstartbare ISO).
- Boot into your bootable OS, install the dependencies if necessary - Start op met het besturingssysteem op de schijf en installeer eventueel de afhankelijkheden.