The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Bulgarian
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Не може да генерира доказателство заради следната причина:
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Сигурни ли сте, че искате да възстановите кеша на портфейла?
Следната информация ще бъде изтрита
- Адрес на получателя
- Tx ключове
- Tx описания

Старият файл на кеша ще бъде преименуван и може да бъде възстановен по-късно.
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Свързаният демон не е съвместим с версията на граф. интерфейс. Моля обновете го или се свържете към друг демон