The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Bulgarian
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте повторно вашите Монеро ключове в друго разклонение, ОСВЕН ако това разклонение няма вградени смекчения при повторно използване на ключове. Ако ги използвате ще застрашите сигурността си
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Сигурни ли сте, че искате да възстановите кеша на портфейла?
Следната информация ще бъде изтрита
- Адрес на получателя
- Tx ключове
- Tx описания

Старият файл на кеша ще бъде преименуван и може да бъде възстановен по-късно.
SettingsWallet Logs out of this wallet. Излизане от този портфейл
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Това задава кои изходящи заявки е известно, че са похарчени и съответно не бива да се ползват за сигурност в пръстенови подписи.