English Norwegian Bokmål
![kleo firstrun verify key details](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_kleopatra-firstrun-verifykeydetails.png) ![Verifisering av nøkkeldetaljer for kleo firstrun](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_kleopatra-firstrun-verifykeydetails.png)
Verification of the Monero binary files should be done prior to extracting, installing, or using the Monero software. This is the only way to ensure that you are using the official Monero binary. If you receive a fake binary (eg. phishing, MITM, etc.), following this guide will protect you from being tricked into using it. Verifisering av Monero-binærfilene bør gjøres i forkant av utpakking av filer, installering eller bruk av Monero-programvaren. Dette er den eneste måten å sikre at du bruker den offisielle Monero-binærfilen. Hvis du mottar en falsk binærfil (f.eks. ved phishing, MITM osv.), vil denne guiden beskytte deg fra å bli lurt til å bruke den.
Verify details, click `Create`. Verifiser detaljene og trykk på `Opprett`.
Select your language, click `OK`. Velg språket ditt og trykk på `OK`.
Choose a download location, click `Save`. Velg et sted å laste ned filen til og trykk på `Lagre`.
Click `Save File`. Trykk på `Lagre filen`.
Click `Import`. Trykk på `Import`.
Click `Finish`. Trykk på `Ferdig`.
In Kleopatra, click the `Decrypt/Verify` button. Trykk på `Decrypt/Verify`-knappen i Kleopatra.
Start the process of key creation by clicking `Yes`. Start prosessen av nøkkelopprettelsen ved å trykke på `Ja`.
Start the process of certifying the key by clicking `Yes`. Start prosessen av å sertifisere nøkkelen ved å trykke på `Ja`.
Launch Kleopatra. Start Kleopatra.
Enter your password, click `OK`. Skriv inn passordet ditt og trykk på `OK`.
Visually check that the fingerprint of the key belonging to binaryFate is `81AC591FE9C4B65C5806AFC3F0AF4D462A0BDF92`. Sjekk visuelt at fingeravtrykket til nøkkelen som tilhører binaryFate er `81AC591FE9C4B65C5806AFC3F0AF4D462A0BDF92`.
Compare the hash from the terminal with the one in the hash file. They should be the same (spaces can be ignored). Sammenlikn hashen fra terminalen med den i hash-filen. De bør være like (du kan se bort fra mellomrom).
Now you will see the component selection screen, you must at least leave `Kleopatra` checked for this guide. Make your selections, click `Next`. Nå vil du se skjermen med komponentutvalg. Du må minst huke av `Kleopatra` for denne guiden. Angi valgene dine og trykk på `Neste`.
Navigate to `Downloads` directory. Select `hashes` file, click `Open`. Naviger til `Nedlastinger`-katalogen. Velg `hashes`-filen, og trykk på `Åpne`.
When the download is finished, open the containing folder. Når nedlastingen er ferdig, kan du åpne mappen som filen ligger i.
Fill in some details for `Name` and `Email`, click `Next`. Legg inn noen detaljer under `Navn` og `E-post`, og trykk på `Neste`.
Leave the default location, click `Save`. La standardplasseringen være som den er og trykk på `Lagre`.