Key English Greek
team->mrl_start Join the chatroom below and state your interests and your skills. Research is always ongoing, and somebody will point you in the right direction. Γίνετε μέλος της αίθουσας συνομιλίας παρακάτω και δηλώστε τα ενδιαφέροντά σας και τις δεξιότητές σας. Η έρευνα είναι πάντα συνεχής και κάποιος θα σας κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
team->space_descr Monero Space is an active, project-focused Monero workgroup that provides services to the Monero community. It hosts popular resources and organizes events such as Monero Meet. Το Monero Space είναι μια ενεργή ομάδα εργασίας του Monero που εστιάζει στο έργο και παρέχει υπηρεσίες στην κοινότητα του Monero. Φιλοξενεί δημοφιλείς πόρους και οργανώνει εκδηλώσεις όπως το Monero Meet.
team->space_start The workgroup can be contacted by writing to their chatroom on Matrix/Libera. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εργασίας γράφοντας στην αίθουσα συνομιλίας τους στο Matrix/Libera.
downloads->simplemode1 Created for less technical users who only want to use Monero in the easiest and quickest way possible. Open the wallet, automatically connect to a @remote-node, send/receive XMR, done! Δημιουργήθηκε για λιγότερο τεχνικούς χρήστες που θέλουν μόνο να χρησιμοποιήσουν το Monero με τον ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Ανοίξτε το πορτοφόλι, συνδεθείτε αυτόματα σε έναν @remote-node, στείλτε/λάβετε XMR, τέλος!
downloads->merchantpage1 Receive XMR for your business, easily Λάβετε XMR για την επιχείρηση σας, εύκολα
downloads->fiatconv1 No longer a need to check the value of your XMR online Δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για ελέγχο της αξίας των XMR σας στο διαδίκτυο
downloads->pruning1 Not enough disk space? Just use @pruning to download only 1/3 of the blockchain Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον δίσκο; Απλά χρησιμοποιήστε το @pruning (περικοπή) για να κατεβάσετε μόνο το 1/3 του blockchain
downloads->gui_helpsupport If you are experiencing issues or you need more info, feel free to reach out to the community. You can find the GUI team at #monero-gui, or else check out the Hangouts page for a more complete list of contacts and chatrooms Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την κοινότητα. Μπορείτε να βρείτε την ομάδα Γραφικού Περιβάλλοντος Χρήστη στο #monero-gui, αλλιώς δείτε τη σελίδα Hangouts για μια πιο ολοκληρωμένη λίστα επαφών και καναλιών συνομιλίας
downloads->cli_helpsupport If you are experiencing issues or you need more info, feel free to reach out to the community. You can find the CLI team at #monero or #monero-dev, or else check out the Hangouts page for a more complete list of contacts and chatrooms Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την κοινότητα. Μπορείτε να βρείτε την ομάδα Περιβάλλοντος Γραμμής Εντολών στα #monero ή #monero-dev, διαφορετικά μπορείτε να δείτε τη σελίδα Hangouts για μια πιο ολοκληρωμένη λίστα επαφών και καναλιών συνομιλίας
downloads->bootstrapnode Bootstrap node Κόμβος εκκίνησης
downloads->bootstrapnode1 Use a @remote-node while downloading the blockchain locally, this will allow you to use Monero immediately and switch to your local node once it's completely synced Χρησιμοποιήστε έναν @remote-node κατά τη λήψη του blockchain τοπικά, αυτό θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το Monero άμεσα και να μεταβείτε στον τοπικό σας κόμβο μόλις συγχρονιστεί πλήρως
downloads->payforrpc Pay-for-RPC RPC επί πληρωμή
downloads->verify1 You are strongly advised to verify the hashes of the archive you downloaded. This will confirm that the files you downloaded perfectly match the files uploaded by the Monero development workgroup. Please don't underestimate this step, a corrupted archive could result in lost funds. Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε τα hashes του αρχείου που κατεβάσατε. Αυτό θα επιβεβαιώσει ότι τα αρχεία που κατεβάσατε ταιριάζουν απόλυτα με τα αρχεία που ανεβάσατε από την ομάδα εργασίας ανάπτυξης του Monero. Μην υποτιμάτε αυτό το βήμα, ένα κατεστραμμένο αρχείο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων.
downloads->mobilelight2 Hangouts Συνευρέσεις
downloads->mobilelight3 page to see where we are. σελίδα για να δείτε που βρισκόμαστε.
downloads->localsyncinfo These wallets connect to @remote-nodes and scan the @blockchain on your device, without sharing any key with the nodes. They provide higher privacy, but require more time synchronizing, since missing @blocks will be scanned only when the wallet is opened. Αυτά τα πορτοφόλια συνδέονται με τους @remote-nodes και σαρώνουν το @blockchain στη συσκευή σας, χωρίς να μοιράζονται κανένα κλειδί με τους κόμβους. Παρέχουν υψηλότερη ιδιωτικότητα, αλλά απαιτούν περισσότερο χρόνο συγχρονισμού, καθώς τα @blocks που λείπουν θα σαρωθούν μόνο όταν ανοίξει το πορτοφόλι.
downloads->hwthmodel Model(s) Μοντέλο(α)
press-kit->whiteback White M (Suggested) Λευκό M (Συνίσταται)
press-kit->whycommunity Monero has one of the largest communities of any open-source project. Monero researches, audits, and implements critical security and privacy technologies, which are user by millions worldwide. Το Monero διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες από οποιοδήποτε έργο ανοιχτού κώδικα. Το Monero ερευνά, ελέγχει και εφαρμόζει κρίσιμες τεχνολογίες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
press-kit->whyconf1 We encourage everyone to include community members from the largest privacy project in related news articles and events. Ενθαρρύνουμε τους πάντες να συμπεριλάβουν τα μέλη της κοινότητας από το μεγαλύτερο έργο προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχετικά άρθρα ειδήσεων και εκδηλώσεις.