Key English Czech
cryptonote::simple_wallet |
|
cryptonote::simple_wallet
|

|
Monero::WalletImpl Address must not be a subaddress Adresa nesmí být subadresou
Monero::WalletImpl failed to parse address adresu se nepodařilo naparsovat
command_line yes ano
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations bez destinace
Monero::WalletImpl Given string is not a key Daný řetězec není klíčem
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: . Důvod:
Monero::WalletImpl Electrum seed is empty Electrum seed je prázdné
Monero::WalletImpl payment id has invalid format, expected 64 character hex string: id platby má neplatný formát, očekává se 64 znakový hexadecimální řetězec:
cryptonote::simple_wallet payment id failed to encode id platby se nepodařilo nakódovat
Monero::WalletImpl internal error: interní chyba:
Wallet key does not match address klíč neodpovídá adrese
Monero::WalletImpl Neither view key nor spend key supplied, cancelled Klíč pro zobrazení ani klíč útraty nebyly dodány, zrušeno
Monero::WalletImpl spend key does not match address klíč útraty neodpovídá adrese
Monero::UnsignedTransactionImpl Loaded %lu transactions, for %s, fee %s, %s, %s, with min ring size %lu. %s Načtena %lu transakce, pro %s, poplatek %s, %s, %s, s minimální velikostí prstence %lu. %s
Monero::WalletImpl found outputs to use nalezeny výstupy k použití
command_line no ne