The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Swedish
cryptonote::rpc_args Ignore unsuccessful IPv4 bind for RPC
cryptonote::rpc_args Specify IP to bind restricted RPC server
cryptonote::rpc_args Specify IPv6 address to bind restricted RPC server
cryptonote::rpc_args Do not ban hosts on RPC errors
cryptonote::simple_wallet Commands: Kommandon:
cryptonote::simple_wallet failed to read wallet password det gick inte att läsa lösenord för plånboken
cryptonote::simple_wallet invalid password ogiltigt lösenord
cryptonote::simple_wallet set seed: needs an argument. available options: language set seed: kräver ett argument. tillgängliga alternativ: språk
cryptonote::simple_wallet set: unrecognized argument(s) set: okända argument
cryptonote::simple_wallet wallet file path not valid: ogiltig sökväg till plånbok:
cryptonote::simple_wallet Attempting to generate or restore wallet, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. Försöker skapa eller återställa plånbok, men angivna filer finns redan. Avslutar för att inte riskera att skriva över någonting.
cryptonote::simple_wallet needs an argument kräver ett argument
cryptonote::simple_wallet 0 or 1 0 eller 1
cryptonote::simple_wallet unsigned integer positivt heltal
cryptonote::simple_wallet --restore-deterministic-wallet uses --generate-new-wallet, not --wallet-file --restore-deterministic-wallet använder --generate-new-wallet, inte --wallet-file
cryptonote::simple_wallet specify a recovery parameter with the --electrum-seed="words list here" ange en återställningsparameter med --electrum-seed="ordlista här"
cryptonote::simple_wallet specify a wallet path with --generate-new-wallet (not --wallet-file) ange sökväg till en plånbok med --generate-new-wallet (inte --wallet-file)
cryptonote::simple_wallet wallet failed to connect to daemon: plånboken kunde inte ansluta till daemonen:
cryptonote::simple_wallet Daemon uses a different RPC major version (%u) than the wallet (%u): %s. Either update one of them, or use --allow-mismatched-daemon-version. Daemonen använder en högre version av RPC (%u) än plånboken (%u): %s. Antingen uppdatera en av dem, eller använd --allow-mismatched-daemon-version.
cryptonote::simple_wallet List of available languages for your wallet's seed: Lista över tillgängliga språk för din plånboks startvärde: