Key English Slovak
LeftPanel Daemon Daemon
main Daemon is synchronized Daemon je sychronizovaný
Receive Failed to save QrCode to Nepodarilo sa uložiť QR kód
SettingsLayout After Po
SettingsWallet Store this information safely to recover your wallet in the future. Uschovaj tieto informácie bezpečne pre obnovenie svojej peňaženky v budúcnosti
SettingsWallet Use this feature if you think the shown balance is not accurate. Použi túto funkciu ak si myslíš, že zobrazený zostatok nie je správny
SettingsWallet Successfully rescanned spent outputs. Preskenovanie minutých výstupov (spent outputs) prebehlo úspešne
Transfer
Fee:

Poplatok:
Transfer
Ringsize:

Ringsize:
WizardModeBootstrap Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Uvedomte si tieto obmedzenia. <b> Používatelia, ktorí uprednostňujú bezpečnosť a decentralizáciu, musia namiesto toho používať vlastný uzol </ b>.
WizardModeRemoteNodeWarning Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Uvedomte si tieto obmedzenia. <b> Používatelia, ktorí uprednostňujú súkromie a decentralizáciu, musia namiesto toho používať vlastný uzol </ b>.