Key English Slovak
WizardHome Change wallet mode Zmeniť režim peňaženky
WizardHome Advanced options Pokročilé nastavenia
WizardHome Number of KDF rounds: Počet KDF opakovaní:
WizardHome Welcome to Monero
WizardHome Network
WizardHome stagenet
WizardHome testnet
WizardLanguage Continue Pokračovať
WizardModeBootstrap About the bootstrap mode O počiatočnom režime
WizardModeBootstrap This mode will use a remote node whilst also syncing the blockchain. This is different from the first menu option (Simple mode), since it will only use the remote node until the blockchain is fully synced locally. It is a reasonable tradeoff for most people who care about privacy but also want the convenience of an automatic fallback option. V tomto režime sa použije vzdialený uzol, pričom sa zároveň synchronizuje blockchain. To sa líši od prvej voľby v menu (Jednoduchý režim), pretože používa vzdialený uzol, len kým sa blockchain úplne nezosynchronizuje. Je to rozumný kompromis pre väčšinu ľudí, ktorí sa starajú o svoju bezpečnosť, alebo chcú mať aj možnosť záložnej voľby.
WizardModeBootstrap Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Uvedomte si tieto obmedzenia. <b> Používatelia, ktorí uprednostňujú bezpečnosť a decentralizáciu, musia namiesto toho používať vlastný uzol </ b>.
WizardModeBootstrap I understand the privacy implications of using a third-party server. Rozumiem dôsledkom používania servera tretej strany v oblasti ochrany osobných údajov.
WizardModeBootstrap Temporary use of remote nodes is useful in order to use Monero immediately (hence the name bootstrap), however be aware that when using remote nodes (including with the bootstrap setting), nodes could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make.
WizardModeRemoteNodeWarning About the simple mode O jednoduchom režime
WizardModeRemoteNodeWarning This mode is ideal for managing small amounts of Monero. You have access to basic features for making and managing transactions. It will automatically connect to the Monero network so you can start using Monero immediately. Tento režim je ideálny na posielanie malých čiastok. Máte prístup k základným funkciám pri vytváraní a správe transakcií. Automaticky sa pripojite k Monero sieti, takže môžete ihneď používať Monero.
WizardModeRemoteNodeWarning Remote nodes are useful if you are not able/don't want to download the whole blockchain, but be advised that malicious remote nodes could compromise some privacy. They could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make. Vzdialené uzly sú užitočné, ak si nemôžete alebo nechcete stiahnuť celý blokchain, ale uvedomte si, že vzdialené uzly môžu ohroziť Vaše súkromie. Môžu sledovať Vašu IP adresu, "výšku blokov" a ostatné údaje o blokoch, a posielať vám nepresné informácie, aby sa dozvedeli viac o transakciách, ktoré robíte.
WizardModeRemoteNodeWarning Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Uvedomte si tieto obmedzenia. <b> Používatelia, ktorí uprednostňujú súkromie a decentralizáciu, musia namiesto toho používať vlastný uzol </ b>.
WizardModeRemoteNodeWarning I understand the privacy implications of using a third-party server. Rozumiem dôsledkom používania servera tretej strany v oblasti ochrany osobných údajov.
WizardModeSelection Please select the statement that best matches you. Vyberte príkaz, ktorý Vám najlepšie vyhovuje.
WizardModeSelection Simple mode Jednoduchý režim