Key English Vietnamese
AddressBook Resolve Xử lý
Transfer Resolve Xử lý
Keys Export wallet Xuất ví
History Export all history Xuất lịch sử
AddressBook Delete Xóa
ContextMenu Delete Xóa
History Confirmations Xác nhận
MerchantTrackingList confirmation xác nhận
Keys Spendable Wallet Ví Tiêu Dùng
Keys (Hardware Device Wallet - No secret spend key available) (Ví Phần Cứng - Không thể xem khóa chi tiêu bí mật)
Keys (View Only Wallet - No mnemonic seed available) (Ví Chỉ Xem - Không thể xem mnemonic seed)
Keys (View Only Wallet - No secret spend key available) (Ví Chỉ Xem - Không thể xem khóa bí mật)
Keys View Only Wallet Ví Chỉ Xem
LeftPanel Wallet
Settings Wallet
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Tùy thuộc vào bạn có chấp nhận các giao dịch chưa hoặc đã được xác nhận. Có khả năng chúng sẽ được xác nhận nhanh, nhưng cũng có thể không, vì vậy bạn có thể sẽ muốn đợi thêm nhiều xác nhận hơn cho những giao dịch lớn.
History Date from Từ ngày
NetworkStatusItem Network status Trạng thái mạng
Mining Status Trạng thái
Merchant This page will automatically scan the blockchain and the tx pool for incoming transactions using the QR code. Trang này sẽ tự động quét blockchain và tx pool cho giao dịch đến bằng cách sử dụng mã QR.