Quick Info

Instructions for Monero translators: Step-by-step Guide
Chatroom for coordination and support: #monero-translations (on Matrix and Freenode)
Info and contacts: Github.com/monero-ecosystem/monero-translations
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Change
Thay đổi
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Wallet restore height:
Khối khôi phục ví:
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Rescan wallet cache
Quét bộ đệm ví
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Invalid restore height specified. Must be a number or a date formatted YYYY-MM-DD
Số khối khôi phục không hợp lệ. Phải là một con số hoặc là định dạng ngày YYYY-MM-DD
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Set a new restore height.
You can enter a block height or a date (YYYY-MM-DD):
Tạo khối khôi phục mới.
Có thể nhập vào số khối hoặc ngày (YYYY-MM-DD):
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Wallet path:
Đường dẫn ví:
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Embedded Monero version:
Phiên bản Monero được nhúng:
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

GUI version:
Phiên bản GUI:
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Advanced mode
Chế độ nâng cao
a month ago
None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / GUI WalletVietnamese

Simple mode
Chế độ tối giản
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 687 3,621 22,035
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year