Key English Vietnamese
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Tùy thuộc vào bạn có chấp nhận các giao dịch chưa hoặc đã được xác nhận. Có khả năng chúng sẽ được xác nhận nhanh, nhưng cũng có thể không, vì vậy bạn có thể sẽ muốn đợi thêm nhiều xác nhận hơn cho những giao dịch lớn.