Key English Vietnamese
Transfer Resolve Xử lý
ContextMenu Delete Xóa
Receive See transactions Xem giao dịch
TxConfirmationDialog My wallet Ví của tôi
Settings Wallet
Settings Info Thông tin
SettingsInfo Change Thay đổi
SettingsNode Change Thay đổi
SettingsWallet Success Thành công
Utils Testnet Testnet
WizardOpenWallet1 Testnet Testnet
Utils Stagenet Stagenet
WizardOpenWallet1 Stagenet Stagenet
Transfer Amount Số lượng
Receive Amount Số lượng
TxKey Amount Số lượng
ContextMenu Copy Sao chép
SettingsNode Remote node Remote node
SettingsInfo Remote node Remote node
TxConfirmationDialog Fee Phí