Key English Vietnamese
PasswordDialog Ok Ok
UpdateDialog Ok Ok
RemoteNodeDialog Ok Ok
Settings Node Node
WizardCreateWallet1 Mnemonic seed Mnemonic seed
SettingsInfo Copied to clipboard Lưu vào clipboard
Receive Failed to save QrCode to Lưu mã QR thất bại
Receive Save QrCode Lưu mã QR
Transfer OpenAlias error Lỗi OpenAlias
Transfer Internal error Lỗi nội bộ
SettingsWallet Error Lỗi
Transfer Error Lỗi
main Error Lỗi
Sign Sign/verify Ký/Xác minh
Advanced Sign/verify Ký/Xác minh
Transfer No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Không tìm thấy địa chỉ OpenAlias phù hợp, nhưng chữ ký DNSSEC chưa được xác thực, vì vậy địa chỉ này có thể bị giả mạo
Transfer No valid address found at this OpenAlias address Không tìm thấy địa chỉ OpenAlias phù hợp
Transfer No address found Không tìm thấy địa chỉ
WizardCreateWallet1 Wallet restore height Khối khôi phục ví
TxKey Transaction ID ID giao dịch