Key English Vietnamese
PasswordDialog Cancel Hủy
StandardDialog Cancel Hủy
UpdateDialog Cancel Hủy
RemoteNodeDialog Cancel Hủy
SuccessfulTxDialog Done Hoàn tất
Transfer Send Gửi
Settings Interface Giao diện
Receive Description Ghi chú
main Yes Đúng
Mining Yes Đúng
Receive Primary address Địa chỉ chính
Sign Address Địa chỉ
TxKey Address Địa chỉ
Transfer Address Địa chỉ
RemoteNodeDialog Address Địa chỉ
Receive Address Địa chỉ
TxConfirmationDialog To Đến
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Đã tìm thấy địa chỉ phù hợp, nhưng chữ ký DNSSEC chưa được xác thực, vì vậy địa chỉ này có thể bị giả mạo
Advanced Mining Đang đào
Mining Mining Đang đào