The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Vietnamese
History My wallet Ví của tôi
TxConfirmationDialog My wallet Ví của tôi
Keys (Hardware Device Wallet - No secret spend key available) (Ví Phần Cứng - Không thể xem khóa chi tiêu bí mật)
Keys Spendable Wallet Ví Tiêu Dùng
DevicePassphraseDialog Please select where you want to enter passphrase.
It is recommended to enter passphrase on the hardware wallet for better security.
Vui lòng chọn nơi bạn muốn nhập cụm mật khẩu.
Bạn nên nhập cụm mật khẩu trên ví phần cứng để bảo mật tốt hơn.
MerchantTrackingList confirmation xác nhận
History Confirmations Xác nhận
AddressBook See transactions Xem giao dịch
Receive See transactions Xem giao dịch
AddressBook Delete Xóa
ContextMenu Delete Xóa
History Export all history Xuất lịch sử
Keys Export wallet Xuất ví
AddressBook Resolve Xử lý
Transfer Resolve Xử lý