Key English Polish
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Nieprawidłowy adres docelowy
Monero::AddressBookImpl Payment ID supplied: this is obsolete Podano identyfikator płatności: jest on przestarzały
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Próba zapisania transakcji do pliku, ale określony plik już istnieje. Zakończono, aby nie ryzykować nadpisania. Plik:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Nie powiodło się zapisanie transakcji do pliku
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakcja %s została odrzucona przez demona ze statusem:
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: . Powód:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Nieznany wyjątek:
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Nieobsłużony wyjątek
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change is larger than payment to the change address
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s